Bàn phím:
Từ điển:
 
abaya

danh từ

  • áo aba (của người A Rập)