Bàn phím:
Từ điển:
 
abaxial

tính từ

  • ở ngoài trục, xa trục