Bàn phím:
Từ điển:
 

hiu hiu

  • Whiffing, puffing lightly
    • Gió nam hiu hiu: A southerly wind puffing lightly