Bàn phím:
Từ điển:
 

hình tượng

  • Image, simile
    • văn phong giàu hình tượng: A style rich in images (simile)