Bàn phím:
Từ điển:
 

hình thức

  • Form
    • Bệnh hình thức: formalism
    • Bệnh hình thức trong tác phong làm việc: Formalism in the style of work
    • Chủ nghĩa hình thức: Formalism
    • Chủ nghĩa hình thức trong nghệ thuật: Formalism in art