Bàn phím:
Từ điển:
 

hình thù

  • (thường nghĩa xấu) như hình dạng
    • Nặn pho tượng chẳng ra hình thù gì cả: To carve a formless statue