Bàn phím:
Từ điển:
 

hình thế

  • Complexion, general aspect
    • Một chiến thắng đã thay đổi hình thể chiến tranh: A victory that changed the complexion of the war
  • Topography, terrain
    • Hình thể sông núi: River and mountain topography