Bàn phím:
Từ điển:
 

hình sự

  • (từ cũ; nghĩa cũ) Criminnal affairs