Bàn phím:
Từ điển:
 

hình nộm

  • Effigy, dummy
    • Đốt hình nộm: To burn somebody ion effigy