Bàn phím:
Từ điển:
 

hình nhi thượng học

  • (từ cũ; nghĩa cũ) Metaphysics