Bàn phím:
Từ điển:
 

hình dung từ

  • (từ cũ; nghĩa cũ) (như tính từ) Adjective