Bàn phím:
Từ điển:
 

hình dong

  • (từ cũ; nghĩa cũ) apperance, outward look
    • Hình dung chải chuốt: A wellgroomed appearance, a spruce appearance
  • See in one's mind's eye, imagine, picture to oneself
    • Không cần giàu trí tưởng tượng cũng hình dung được cuộc sống phong phú trong xã hội tương lai: It does not take a very rich imagination to picture to oneself what llife in the future society of mankind will be like