Bàn phím:
Từ điển:
 

hình dạng

noun

  • form, shape