Bàn phím:
Từ điển:
 

hiệu triệu

  • Appeal to, call upon (the masses)
    • Lời hiệu triệu kháng chiến: The appeal for resistance