Bàn phím:
Từ điển:
 

hiệu quả

noun

  • result; effect
    • vô hiệu quả: without result