Bàn phím:
Từ điển:
 

hiệu lực

adj

  • effective; efficacious; available
    • có hiệu lực: to take effect