Bàn phím:
Từ điển:
 
abater

danh từ

  • người giảm bớt
  • (y học) thuốc làm dịu