Bàn phím:
Từ điển:
 
Abatement cost
  • (Econ) Chi phí kiểm soát; chi phí chống (ô nhiễm)