Bàn phím:
Từ điển:
 
abasement /ə'beismənt/

danh từ

  • sự làm hạ phẩm giá, sự làm mất thể diện, sự làm nhục