Bàn phím:
Từ điển:
 
abase /ə'beis/

ngoại động từ

  • làm hạ phẩm giá, làm mất thể diện, làm nhục
    • to abase one-self: tự hạ mình