Bàn phím:
Từ điển:
 

noun

  • Lass
    • tại anh tại ả, tại cả đôi bên: it's the lad's fault, it's the lass' fault, it's the fault of both