Bàn phím:
Từ điển:
 
abandoner /ə'bændənə/

danh từ

  • (pháp lý) người rút đơn