Bàn phím:
Từ điển:
 
abandon /ə'bændən/

ngoại động từ

 • bộm (nhiếp ảnh) (nhiếp ảnh) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) từ bỏ; bỏ rơi, ruồng bỏ
  • to abandon a hope: từ bỏ hy vọng
  • to abandon one's wife and children: ruồng bỏ vợ con
  • to abandon oneself to: đắm đuối, chìm đắm vào (nỗi thất vọng...)

danh từ

 • sự phóng túng, sự tự do, sự buông thả
  • with abandon: phóng túng
abandon
 • (Tech) bỏ, bỏ rơi (đ)