Bàn phím:
Từ điển:
 
abalone /,æbə'louni/

danh từ

  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bào ngư