Bàn phím:
Từ điển:
 
abalienation

danh từ

  • sự nhường lại tài sản