Bàn phím:
Từ điển:
 
abalienate

ngoại động từ

  • nhường lại tài sản