Bàn phím:
Từ điển:
 
abaft /ə'bɑ:ft/

phó từ

  • (hàng hải) ở phía sau bánh lái, gần phía bánh lái

giới từ

  • (hàng hải) sau, ở đằng sau, ở phía sau
    • abaft the mast: sau cột buồm