Bàn phím:
Từ điển:
 
abaddon /ə'bædən/

danh từ

  • âm ti, địa ngục
  • con quỷ