Bàn phím:
Từ điển:
 
abacus /'æbəkəs/

danh từ, số nhiều abaci, abacuses

  • bàn tính
    • to move counters of an abacus; to work an abacus: tính bằng bàn tính, gảy bàn tính
  • (kiến trúc)
  • đầu cột, đỉnh cột
abacus
  • (Tech) bàn toán