Bàn phím:
Từ điển:
 
abac, abacus
  • bàn tính, toán đồ, bản đồ tính