Bàn phím:
Từ điển:
 
ab
  • (vt của able-bodied seaman) thủy thủ hạng nhất
  • (vt của Bachelor of Arts) Cử nhân văn chương