Bàn phím:
Từ điển:
 
aasvogel /'ɑ:sfougəl/

danh từ

  • (động vật học) con kên kên (Nam Phi)