Bàn phím:
Từ điển:
 
aa
  • (Alcoholics Anonymous) Hội cai rượu
  • (Automobile Association) Hội ô tô