Bàn phím:
Từ điển:
 
a-power /'ei'pauə/

danh từ

  • năng lượng nguyên tử
  • cường quốc nguyên tử