Bàn phím:
Từ điển:
 
a posteriori /'eipɔs,teri'ɔ:rai/

phó từ & tính từ

  • theo phép quy nạp
    • method a_posteriori: phương pháp quy nạp
  • hậu nghiệm
    • probability a_posteriori: (toán học) xác suất hậu nghiệm
a posteriori
  • hậu nghiệm