Bàn phím:
Từ điển:
 
a-plenty /ə'plenti/

phó từ

  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhiều, dồi dào, phong phú