Bàn phím:
Từ điển:
 
militarily /'militərili/

phó từ

  • với tính chất quân sự; với tính chất quân đội
  • theo quan điểm quân sự, về mặt quân sự