Bàn phím:
Từ điển:
 
militancy /'militənsi/

danh từ

  • tính chiến đấu