Bàn phím:
Từ điển:
 
milieu

danh từ

  • số nhiều là milieux
  • môi trường, hoàn cảnh