Bàn phím:
Từ điển:
 
milfoil /'milfɔil/

danh từ

  • (thực vật học) cỏ thi