Bàn phím:
Từ điển:
 
mile /mail/

danh từ

 • dặm, lý
  • nautical mile: dặm biển, hải lý
 • cuộc chạy đua một dặm

Idioms

 1. miles better
  • (thông tục) tốt hơn nhiều lắm
 2. miles easier
  • (thông tục) dễ hơn nhiều lắm
mile
 • dặm
 • geographical m. dặm địa lý
 • nautical m. hải lý