Bàn phím:
Từ điển:
 
milch /miltʃ/

tính từ

  • milch cow bò sữa ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))