Bàn phím:
Từ điển:
 
mil /mil/

danh từ

  • nghìn
    • per mil: phần nghìn
  • (viết tắt) của mililitre
  • Min (đơn vị đo đường kính dây thép bằng 1 soành 00 cm)