Bàn phím:
Từ điển:
 
mikado /mi'kɑ:dou/

danh từ

  • thiên hoàng (vua Nhật bản)