Bàn phím:
Từ điển:
 
migratory /mai'greitəri/

tính từ

  • di trú, nay đây mai đó
    • migratory birds: chim di trú
  • (y học) di động