Bàn phím:
Từ điển:
 
migrator /mai'greitə/

danh từ

  • người di trú, chim di trú