Bàn phím:
Từ điển:
 
migration /mai'greiʃn/

danh từ

  • sự di trú
  • sự chuyển trường (từ trường đại học này sang trường đại học khác)
  • đoàn người di trú; bầy chim di trú