Bàn phím:
Từ điển:
 
migrate /mai'greit/

nội động từ

  • di trú; ra nước ngoài
  • chuyển trường (chuyển từ trường đại học này sang trường đại học khác)