Bàn phím:
Từ điển:
 
migrant /'maigrənt/

tính từ

  • di trú
    • migrant birds: chim di trú

danh từ

  • người di trú
  • chim di trú