Bàn phím:
Từ điển:
 
mignonette /,minjə'net/

danh từ

  • (thực vật học) cây mộc tê
  • màu lục xám
  • đăng ten minhonet